سلام.فروش گاه shopnet نرم افزار های مجاز ایرانی رادرکانالی تلگرامی تبلیغ میکند وشما اگر مایل باشید میتوانید به لینک ای که پاین هر تبلیغ هست مراجعه نماید ودرخواست خودرا مبنی برخرید نرم افزار اراعه دهید تا کمتر از24ساعت له درخواستتان پاسخ دهیم.

همچنین برخی نرم افزارها رایگان هستند.


درتلگرام به مابه پیوندید..‌


   shopneting@

In telegram

منبع : ایران پورتال |فروش نرم افزار بانصف قیمت ورایگان
برچسب ها : افزار